2017. szeptember 21., csütörtök

Szentlélek-litánia

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete,
Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, a megtestesülés titkának eszközlője,
Szentlélek, a Szeplőtelen Szűznek isteni mátkája,
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója,
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója,
Szentlélek, a szentatya tanításának őre,
Szentlélek, az isteni kegyelem napja,
Szentlélek, a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója,
Szentlélek, az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke,
Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke,
Szentlélek, a jámborság és istenfélelem Lelke,
Szentlélek, az erősség Lelke,
Szentlélek, minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, a tökéletesség Mestere,
Szentlélek, az angyalok öröme,
Szentlélek, a pátriárkák reménysége,
Szentlélek, a próféták ihletője,
Szentlélek, az apostolok tanítója,
Szentlélek, a vértanúk szilárdsága,
Szentlélek, a hitvallók ereje,
Szentlélek, a szüzek tisztasága,
Szentlélek, a szentek egyességének aranykapcsa,
Szentlélek, a bűnök megbocsátója,
Szentlélek, a testek feltámasztója,
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága,

Légy irgalmas! - Kegyelmezz nekünk, Szentlélek!
Légy irgalmas! - Hallgass meg minket, Szentlélek!

Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek!
Minden vétektől,
A kevélység szellemétől,
A tisztátalanság szellemétől,
A szeretetlenség szellemétől,
A hamisság és kétszínűség szellemétől,
A Te sugallataid megvetésétől,
A megismert igazság elleni tusakodástól,
Az isteni irgalomban való vakmerő bizakodástól,
Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől,
A megátalkodottságtól és a bűnbánat elutasításától,
A hirtelen és boldogtalan haláltól,Az örök kárhozattól,

Mi, szegény bűnösök - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Kérünk, támogasd a római pápát s a püspöki kart az Egyház kormányzásában;
Kérünk, küldj az Egyháznak szent papokat;
Kérünk, szenteld meg az Egyház minden rendjét és tagját;

Kérünk, hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál,

Kérünk, a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassál,
Kérünk, a hitetleneket és tévelygőket mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál,
Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget;
Kérünk, őrizd meg sértetlenül az Egyház egységét;
Kérünk, segíts nekünk minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre irányítani;
Kérünk, mindnyájunkat őrizz meg a Te szent sze¬retetedben;
Kérünk, mindnyájunkat fogadj be az örök boldog¬ságba –
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya; Te elveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk, Uram!

P: Küldd el Lelkedet, és életre kelnek.
H: És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk!

Szentlélek Úristen, akit az Úr Egyházának megígért és pünkösd napján kegyel¬mesen elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó kedves vendége! Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a Te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket! Ékesíts fel minket, a Te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a Te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által Veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus Szívének országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled s az Atyával együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: Emmausz Közösség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése