2016. augusztus 15., hétfő

Közösségek bemutatása 14.

Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség

A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség eredete 1975-re nyúlik vissza. Gergelyfy András harmadrendi karmelita perjel kezdeményezésére alakult meg Mendlik Géza lakásán, utóbbi később, 1991-ben bekövetkezett haláláig az akkoriban Mag Közösség néven nevezett közösség vezetője volt.

Indítását és céljait tekintve az igényes lelkiéletet, a megújulást, a város és Magyarország megtérését tűzte ki, és kapta a Szentlélekistentől.

A közösség küldetése és karizmája: Misszió (megtérésekért ima, tanúságtétel, szolgálat); Irgalmasság a betegekkel. (Ima, közbenjárás, gondoskodás), szenvedés Krisztusért. Fil 1.29: "Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte." 

A papi, és szerzetesi hivatásokért való rendszeres szentségimádás és közbenjárás, szentmisék felajánlása és az elmélyült lelkiélet eredményeként, Istennek örömmel hálát adva szépszámmal adhattunk, adhatunk hivatásokat az Egyháznak.

 A város és környékének különböző lelkiségi mozgalmainak, szolgálatainak helyi alapításánál és indulásánál a karizmatikus megújulás tagjai gyakran meghatározó szerepet játszottak, és töltenek be ma is.

(Cursillo-közösség, Taize-i közösség, Keresztény Édesanyák Szent Mónika Imaközössége, Jézus Szíve családok, Schönstatt, Antióchia-közösség, Sámuel közösség)

A lelki programok és lelkigyakorlatok gyümölcseként a hitélet elmélyült, a szentmisére illetve szentségekhez járulás száma, mélysége arányaiban érezhetően megváltozott.

A templomi, plébániai szolgálatokba bekapcsolódtak a megújuláshoz csatlakozók.

A plébánosok legaktívabb segítői kerültek ki a megújulás tagjaiból.

A betegek gyógyulásáért, illetve szolgálatukért végzett közbenjárás, szentségimádás kiemelt céljaink közt szerepel.

Lelkiéletünk motorját a város és Magyarország megtéréséért havonta bemutatott első szombati szentmise, a közösségi életért és az evangelizációért havonta bemutatott második szombati szentmise, az évi lelkigyakorlatok, a lelki napok, a rendszeresen megrendezett regionális karizmatikus programok, valamint a 4 templomban meghonosított rendszeres szentségimádások alkotják. Ezen kívül lelkigyakorlatokért heti rendszerességgel végzünk szentségimádások alkalmából végzünk egy órás közbenjárásokat.

A városban és környékén rendszeresen szervezünk és rendezünk lelkigyakorlatokat, kurzusokat évi egy-két alkalommal.

Különböző plébániákhoz, templomokhoz tartozó házi imacsoportjaink hetente-kéthetente gyűlnek össze, a betegek gyógyulásáértimádkozunk a Kórház-kápolnában minden hónap második szombatján.

Minden hónap negyedik csütörtökén biblikus szövegeket imádkozva tartunk szentségimádást a szent György templomban az esti szentmise után, melyet rendszerint nyitott közösségi alkalom követ.

A megnövekedett feladatok miatt külön szolgálócsoportot szerveztünk a lelkigyakorlatok és tanítványközösség szolgálatára, mely rendszeresen, a szolgálatokon kívül is képződésre és imádságra is rendszeresen összegyűlik.

A szolgálatokat és a karizmatikus testvérek megújult életét látva megnyitották kapuikat azok a plébániák is, amelyek kezdetben nagyon idegenkedtek a karizmatikus megújulástól. Így vált lehetővé, hogy 1999-ben végigjárhattuk a város plébániáit, kilenc hónap első szombatján szentmise keretében - mintegy nagykilenceddel. Ennek befejezéseként akkori városplébánosunk, dr. Rédly Elemér pápai prelátus celebrálásával július első szombatján a város plébánosai jelenlétében városunk, Sopron városa Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének került felajánlásra, amit évente ünnepi szentmise keretében megújítunk.

Országos imamissziókat indítottunk, amelyekhez sokan csatlakoztak. (1994-ben „Tűz az éjszakában", egy éves imalánc Magyarországért; 1998-ban „Imádkozz Magyarországért napi 1 Miatyánkot!")

Ingyenes iratmisszió keretében nagy számmal küldtünk imafüzeteket („Imák nehéz helyzetekre- egy különös kegyelem elnyeréséért, gyógyulásért, szabadulásért", amely az alapimákat is tartalmazza; „Kezdj új életet- a jó szentgyónásról mindenkinek"), valamint Irgalmas Jézus képet, fatimai vándor Szűzanya szobrokat, kegytárgyakat, rózsafüzért és csodásérmet. A misszió keretében nagyszámmal küldtünk képeket a szegedi, és budapesti karizmatikus találkozókra, küldtünk anyagot plébániákra, kórházakba, közösségeknek, és a missziókra is.)

A Szent Ignác Lelkiségi Iskolával és a Szent András Evangelizációs Iskolával együttműködésben szolgáló és evangelizációs kurzusokkal szándékozunk a missziós tevékenységet erősíteni. Erősítenünk kell a városi és környékbeli karizmatikus kiscsoportokkal az együttműködésünket. A szolgáló, tanúságtevő, és missziós lelkületet és tevékenységet közösségünkben is erősíteni szeretnénk.

A városi katolikus lelkiségekkel és a protestáns testvérekkel egyaránt jó együttműködésre törekszünk (2003-ban együtt szolgáltunk más keresztény felekezetekkel a Pro Christ evangelizáción, majd ezt követően velük együtt bábáskodtunk a Testvérek Sopronért nevű ökumenikus imacsoport létrehozásán).

A Szentlélek-szemináriumokat közösségünk honosította meg a környékünkön.

Papi kézlenyomatát viseli közösségünk a kezdetektől †Mozsolits Antal OP domonkos atyának, †Iván Ceszlausz OP domonkos atyának, 1987-91 Forrai Botond OSB bencés atyának, 1991-től Bindes Ferenc atyának, valamint 2000-től Eberhardt Ferenc atyának is.

Megújításra és elmélyítésre szoruló kapcsolatot ápolunk a Monsignore Robert Gager és Pater Ladislaw Rutka C.Ss.R. lelki vezette oberpullendorfi (osztrák) karizmatikus közösséggel és a bécsi Kalazantinus Pater Peter Lier missziós lelkiségével működő szerzetesközösséggel.

A Közösség történetét 1975-1999 között tudományos igényű összefoglalás, illetve a legutóbbi időkre is kiterjedő főiskolai szakdolgozat is feldolgozta.

A Közösséget a város és körzete 8 településének házi csoportjai, kisközösségei alkotják. Két elkötelezett kiscsoportunk, 1 szolgálócsoportunk, 1 befogadó közösségünk van. Szolgáló csoportunk 8-10 fős, az aktív közösségbe járó emberek száma mintegy 16, a magukat hozzánk tartozónak tartó „kültagok" száma 40 körüli. Összességében pedig mintegy 130 főt magába foglaló informatív levelezőlistát működtetünk. A közösséget jelenleg Németh Mihály és dr. Bódy Zsuzsanna vezeti.

A közösség képviseli magát és részt is vesz a Karizmatikus megújulás Országos Tanácsában.

A közösség e-mail címe: mag.es.veto(kukac)gmail.com

A közösség helyi lelkigyakorlatainak e-mail címe: team.sopron(kukac)gmail.com

A bemutatkozáshoz felhasznált festmény boldog Apor Vilmosról készült, Fecske Orsolya SSS festőművész alkotása, engedélyével felhasználva.

Altorjai báró Apor Vilmos dr. vértanú győri püspök (1892-1945)

Istenünk, te boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét áldozza juhaidért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségéért fáradozzunk!

Szűz Mária, Új evangelizáció csillaga, könyörögj értünk! Boldog Apor Vilmos könyörögj értünk! Kis szent Teréz könyörögj értünk! Magyar szentek és boldogok, könyörögetek értünk!

***

A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség eredete 1975-ig nyúlik vissza. Célul az igényes lelkiéletet, a megújulást, a város és Magyarország megtérését kapta a Szentlélekistentől. A Közösséget a város és körzete 8 településének házi csoportjai, kisközösségei alkotják. A közösség küldetése és karizmája: Misszió (megtérésekért ima, tanúságtétel, szolgálat); Irgalmasság a betegekkel. (Ima, közbenjárás, gondoskodás), Compassio, együtt szenvedés.

A város és környékének különböző lelkiségi mozgalmainak, szolgálatainak helyi alapításánál és indulásánál a karizmatikus megújulás tagjai gyakran meghatározó szerepet játszottak, és töltenek be. A lelki programok és lelkigyakorlatok gyümölcseként a hitélet elmélyült, a szentmisére illetve szentségekhez járulás száma, mélysége arányaiban érezhetően megváltozott. A templomi, plébániai szolgálatokba bekapcsolódtak a megújuláshoz csatlakozók. Bindes Ferenc atya szavai szerint a plébánosok legaktívabb segítői kerültek ki a megújulás tagjaiból. Szervezett programjaink. a város és Magyarország megtéréséért havonta bemutatott első szombati szentmise, az evangelizációért és a közösségi életért bemutatott második szombati szentmise, Szentlélek-szemináriumok, az évi regionális karizmatikus találkozók, valamint 4 templomban végzett rendszeres szentségimádások, város felajánlási zarándoklat. A papi, és szerzetesi hivatásokért való rendszeres szentségimádás és közbenjárás.

Házi imacsoportjaink hetente-kéthetente gyűlnek össze. A betegek gyógyulásáért minden hónap második szombatján a Kórház-kápolnában imádkozunk. A szent György templomban minden 4. csütörtökön biblikus szentségimádást tartunk. A Szent Ignác Lelkiségi Iskolával és a Szent András Evangelizációs Iskolával együttműködésben szolgáló és evangelizációs kurzusokkal erősítjük a missziós tevékenységet. A városi katolikus lelkiségekkel és a protestáns testvérekkel, valamint az ausztriai katolikus karizmatikus megújulással egyaránt jó kapcsolatot ápolunk.

A Közösség történetét 1975-1999 között tudományos igényű összefoglalás, illetve a legutóbbi időkre is kiterjedő főiskolai szakdolgozat is feldolgozta.

A közösség e-mail címe: mag.es.veto@gmail.com
A közösség helyi lelkigyakorlatainak e-mail címe: team.sopron@gmail.com
Honlapunk: http://bavkk.kozosseg.com/fellowshiptemplate/home/

Forrás: Boldog Apor Vilmos Karizmatikus Közösség honlapja, Szent György Plébánia, Sopron


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése