2012. február 17., péntek

Közösségek bemutatása 8.


Emmausz Közösség

Az Emmausz Közösség magyar alapítású katolikus, karizmatikus közösség. 1979-ben alapította Katona István atya, Budapesten. 1991-ben egyházi jóváhagyást nyert Paskai László bíboros úrtól, mint „Krisztushívők magántársulása”.
Célkitűzése: az evangélizáció: újság- (Marana Tha), és könyvkiadáson, zenei és tanító CD-n, Mária-rádión keresztül. Továbbá az evangélizáció más formáit is gyakoroljuk: kurzusokat, szemináriumokat, gyógyító imaszolgálatokat szervezünk. Végzünk betegek szolgálatát, zenei, és ének szolgálatot, és engesztelő ima-összejöveteleket a világ megtérésért. A közösség harminchárom imacsoportból áll, melynek tagjai heti rendszerességgel jönnek össze. Fontosnak tartjuk a csoportok bibliai megalapozását, és a Szentlélek adományainak használatát. Havonta lelki napot tartunk, és évente 5 napos lelki gyakorlatot.
Közösségünk lelki forrást jelent azok számára, akik újjászülettek a Szentlélekben. Akik itt találták meg új életüket Krisztusban, megtérésük után, szolgálatukkal hozzájárulnak a közösség működéséhez.
Azok számára is lelki forrás volt a közösség, akik az elmúlt 32 évben itt hallották meg Isten hívó hangját, és megkapták a papi vagy szerzetesi hivatás kegyelmét, vagy akik új közösség alapítására kaptak indítást a Szentlélektől (Új Jeruzsálem, Szeretet Földje, Szent Mihály, Nyolc Boldogság).
Közösségünk tagjai lehetnek világban élő hívek, papok, szerzetesek, (szerzetesnők), egyedülállók, és házasok.
Lelki támogatásunkkal segíteni akarjuk azokat is, akik a közösségen kívül plébániai szolgálatot végeznek, vagy különböző szociális, és lelki munkát vállalnak az egyházi intézményekben.


Hitvallásunk
 
1./ Hisszük mindazt, amit a római Katolikus Egyház tanít, és amit az apostoli hitvallás magában foglal.
2./ A Szentírás és az Egyház tanítása alapján hisszük, hogy a Szentléleknek központi szerepe van a keresztény ember életében és küldetésében. Mennybemenetele előtt Jézus rámutatott a Szentlélek szerepére: „A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben… és egészen a föld határáig.” (Apcsel 1,8) Ez a Szentlélek nem csak erőt ad, hanem ismeretet is. „Eljön az Igazság Lelke, és elvezet titeket a teljes igazságra, (Jn 16,13) eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek és megtanít mindenre.” (Jn 14,26)
3./ Hisszük, hogy a mai világban csak a Szentlélek által lehet tanúságtevő keresztény életet élni. Csak általa lehet személyes szeretet-kapcsolatba lépni Istennel.
4./ Hisszük, hogy Jézus irgalmas szeretete ma is ki akar áradni azokra, akik hittel hozzá fordulnak. Ezért rendszeresen imádkozunk testi vagy lelki betegségek gyógyulásáért, szabadon fogalmazott imával és az Egyház hagyományából ismert kézrátétellel. („Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította.” (ApCsel 28,9)
5./ Hisszük a Szentírás és az Egyház hagyománya alapján, hogy van személyes gonosz-lélek, aki le akarja rombolni Isten Egyházát. Ezért állandóan támadja az embereket, a családokat, a kultúrát, a társadalmat. A népek között gyűlöletet szít, amely véres háborúkban nyilvánul meg. Ezért időnként szükségesnek tartjuk a szabadító imát, hogy az emberek megszabaduljanak a gonosz támadásaitól és megkötöző hatalmától.
6./ Hisszük, hogy az ember a földi élet után „közbülső állapotba” kerül, ahol meggyógyul sérüléseiből, és megtisztul a bűnök okozta szennyes állapotból. Fontosnak tartjuk, hogy imáinkkal segítsük elhunyt hozzátartozóink és testvéreink gyógyulását. (Ha valaki halála pillanatában is megtagadja Isten szeretetét, és nem bánja meg bűneit, akkor az örök kárhozatba kerül.)
7./ Hisszük, hogy keresztény hit nem örökölhető, hanem mindenkinek személyes döntést kell hozni Jézus mellett, hogy akar-e az evangélium szerint élni. Ezt a döntést elősegítheti a családi hagyomány, de nem ment föl alóla.
8./ Hisszük, a Szentírás (1Kor 12,12) és az Egyház tanítása (LG 12) alapján, hogy a Szentlélek ma is oszt rendes és rendkívüli karizmákat, hogy Krisztus Teste fölépüljön.

Szolgálatok
 
Az Emmausz Közösség szolgálata az evangélium tanítására épül. Jézus hirdette Isten Országának örömhírét, gyógyította a betegeket és szabadította az ördögtől megszállottakat. Közösségünk szolgálatainak ez az alapja.
1. 12 éven át végeztünk alkoholmentő missziót, utána ezt a szolgálatot átadtuk másoknak.
2. Jelenleg kórházmissziót és börtönmissziót végzünk.
3. Minden hónap 2. szombatján személyes közbenjáró imát végzünk közösségi házunkban a testi, vagy lelki betegségben szenvedők gyógyulásáért.
4. A Mária Rádióban rendszeres imaszolgálatot vállalunk.
5. Zenei szolgálatot végzünk az első szombati szentmisén (Budapest, Ferenciek tere, este fél nyolc) és a közösségi ház kápolnájában.
6. A Marana Tha újság megírását, kiadását, postázását a közösség tagjai végzik.
7. Hétfőtől csütörtökig irodai szolgálatot végzünk, amely a testvérek segítését szolgálja.
8. Könyvek fordítását, lektorálását, kiadását a közösség tagjai végzik.

Jó Pásztor Lelkigyakorlatos Ház, Sáregres

Az Emmausz Közösség ezt a lelkigyakorlatos házat azért hozta létre, hogy önköltségi áron mindenkinek lehetővé tegye, egész éven át, hogy lelkigyakorlatot tartson, hitében megerősödjön és gyógyuljon. Nemcsak karizmatikus közösségek részére, hanem minden Isten-kereső keresztény részére nyitva áll az ajtó.
A kápolna a Szentlélek tiszteletére van szentelve, mert az Egyház tanítása szerint a Szentléleknek lényeges szerepe van abban, hogy Istent megismerjük, megszeressük, és Vele találkozzunk. Az oltárképen a Szentlélek galamb képében van ábrázolva, amelyből ragyogó sugarak törnek elő. Ezek a sugarak a te lelkedet akarják betölteni, hogy fény és öröm legyen benned.

Sáregresen nincsenek szórakozó helyek és uszodák, itt Isten van és a puszta! Isten hív, hogy beszéljen veled, és szabaddá tegyen.
Isten Országa olyan, mint a mustármag, mondta Jézus (Mk 4,30). Nagyon kicsi a mustármag, de ha megfelelően gondozzák nagy fává növekszik.. Ezt benned is elültette az Egyház, amikor a keresztségben részesültél. Engedd, hogy növekedjen.
Pál apostol útnak mondja a keresztény életet, amelyen ő nem csak járni, hanem futni akar a kitűzött cél felé. ''Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.'' (Fil 3,14)
A lelkigyakorlat lehetőséget ad a növekedésre. Időt teremtünk arra, hogy kilépjünk a szétszórtságból. Felfedezzük életünk igazi értelmét. Itt találkozhatunk Istennel. Itt elhatározzuk, hogy figyelmünket Jézus felé irányítjuk, csak Vele akarunk lenni. A Jézussal eltöltött idő gyógyulást ad. Megpihenést a Jó Pásztor karjaiban.
Az apostoloknak egyszer azt mondta Jézus: ''Jöjjetek félre, egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat.'' (Mk 6, 31)
Isten a mi Atyánk. Nála lehet igazán megpihenni. Ő maga az élet, Tőle jöttünk és Hozzá megyünk. Ő minden lét középpontja. A Vele való találkozás az élet rendjét alakítja ki bennünk. Ebben a rendben, amelyben minden a helyére kerül, tud az ember gyógyulni és boldog lenni. Ezért fontos a lelkigyakorlat.
A lakóház a jó Pásztorról van elnevezve, mert Jézus a jó Pásztor (Jn 10,1-18) Ő utána megy az elveszettnek, elhagyja a kilencvenkilenc igazat, és megkeresi a századikat. Ő ''ismeri'' bárányait és a legjobbat akarja nekik. Azt kéri, hogy a lelkigyakorlat által engedd magad megtalálni. Engedd meg, hogy visszavihessen az Atya házába!

Forrás: Emmausz Közösség – www.emmausz.hu , http://lelkigyakorlatoshaz.hu/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése